Fabric Crafts by DJ

Click here to edit subtitle

Blog

Oh Dear, Late Again

Posted by Debbie Collins on May 13, 2019 at 9:45 AM

I have been very busy and have not had a chance to post.  So here I am here to get caught up.

So check out my photo gallert, first is a picture of Lydias Frozen Quilt.  Second is a Mug Rug for Rosemaries 90th Birthday and last are some cards I made for a issue of Papercraft Magazine.  

Now I am off to start a baby quilt for my good friend and I am now waiting to find out whether there is a new baby boy or girl coming into the family so I can make a quilt for them.

Taking the new puppy out for long walks in the bush and getting plants ready for the garden.  Set up a new craft area so I can  work downstairs closer to the door when the puppy needs to go outside.  My studio is nearing completion and maybe open this fall.

This summer should be amazing.Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

644 Comments

Reply FrankDyday
11:38 PM on February 10, 2020 
veterans drug rehab studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/bentelan.htm online pharmacy best
Reply MatthewRiz
1:06 AM on April 21, 2020 
ФÑ?ндаменÑ? под клÑ?Ñ? Ñ?ена

Создание дома ваÑ?ей меÑ?Ñ?Ñ? - Ñ?Ñ?о оÑ?игиналÑ?наÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?планиÑ?оваÑ?Ñ? и пÑ?еÑ?воÑ?иÑ?Ñ? в жизнÑ? неÑ?Ñ?о воиÑ?Ñ?инÑ? Ñ?никалÑ?ное во вÑ?еÑ? оÑ?ноÑ?ениÑ?Ñ?. Ð?озведение Ñ?Ñ?ндаменÑ?а - Ñ?Ñ?о в Ñ?елом пеÑ?вонаÑ?алÑ?наÑ? моделÑ? Ñ?емонÑ?а, в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е коÑ?оÑ?ой домик Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?и Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?е замена Ñ?Ñ?ндаменÑ?а под Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?м деÑ?евÑ?ннÑ?м домом Ñ?ена пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?ма много Ñ?акÑ?оÑ?ов. СÑ?еднÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мма возведениÑ? домов Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?но оÑ? 10$ за кв.меÑ?Ñ? . Ð?огÑ?еб Ñ?можеÑ? Ñ?множиÑ?Ñ? иÑ?оговÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? каждого обÑ?екÑ?а недвижимоÑ?Ñ?и, пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? необÑ?одимое помеÑ?ение Ñ?ади оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?анениÑ? и поÑ?ой Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во. Ð?аÑ?а пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?наÑ? команда по конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? и возведенÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ндаменÑ? под памÑ?Ñ?ник на кладбиÑ?е Ñ?ена можеÑ? помоÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? жилиÑ?е, о коÑ?оÑ?ом вÑ? вÑ?егда меÑ?Ñ?али. Ð?Ñ? наÑ?ала до конÑ?а наÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? компаниÑ? в ЧеÑ?еповеÑ? позабоÑ?имÑ?Ñ? о вÑ?еÑ? без иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?аÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? заказÑ?икÑ? не довелоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?евожиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? о деÑ?алÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? в Ð?иÑ?елевÑ?к неÑ?еÑ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?венноÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?оекÑ?, а не вÑ?, именно поÑ?Ñ?омÑ? оÑ?ганизаÑ?иÑ? в Ð?оÑ?иÑ?оглебÑ?к имеÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ? в Ñ?ом, заÑ?ем Ñ?Ñ?обÑ? довеÑ?Ñ?и до конÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во коÑ?Ñ?еджа бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ее и Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивнее. УзнайÑ?е о Ñ?ваи винÑ?овÑ?е длÑ? Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?енÑ? в вÑ?Ñ?егÑ?е Ñ? Ñ?пÑ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?овеÑ?иалиÑ?Ñ?ов коÑ?поÑ?аÑ?ии.
Reply 3aplus63Gywox
10:21 PM on May 5, 2020 
Ñ?гловÑ?е пневмоÑ?лиÑ?маÑ?инки

СозданнаÑ? нами пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие Ð?овоÑ?еÑ?каÑ?Ñ?к - Ñ?егоднÑ? Ñ?Ñ?о ведÑ?Ñ?ий поÑ?Ñ?авÑ?ик
пÑ?омÑ?Ñ?ленного обоÑ?Ñ?дованиÑ?.
Ð?ожно кÑ?пиÑ?Ñ? в Ð?аменÑ?к-УÑ?алÑ?Ñ?кийнемало Ñ?еÑ?ений длÑ? Ñ?акелажного и подÑ?емного, пÑ?омÑ?Ñ?ленного и Ñ?кладÑ?кого, а Ñ?акже веÑ?ового и гидÑ?авлиÑ?еÑ?кого пÑ?омÑ?Ñ?ленного обоÑ?Ñ?дованиÑ?, в Ñ?ом Ñ?иÑ?ле Ñ?али Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ажнÑ?е,Ñ?али Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?е Ñ?еÑ?вÑ?Ñ?нÑ?е пеÑ?едвижнÑ?е взÑ?Ñ?вобезопаÑ?нÑ?е,домкÑ?аÑ?Ñ? гидÑ?авлиÑ?еÑ?кие Ñ?елеÑ?копиÑ?еÑ?кие,канаÑ?Ñ? длÑ? лебедок mtm,балки конÑ?евÑ?е подвеÑ?нÑ?е,Ñ?ележки гидÑ?авлиÑ?еÑ?кие Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?опеÑ?едвижением,Ñ?ележки длÑ? балок подвеÑ?нÑ?Ñ? конÑ?евÑ?Ñ? Ñ?олоÑ?Ñ?Ñ?е,веÑ?Ñ? кÑ?ановÑ?е Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?е.
Ð?Ñ? Ñ?влÑ?емÑ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елем непÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ений длÑ? индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иалÑ?ного паÑ?ка обоÑ?Ñ?дованиÑ?.
Ð?Ñ? вÑ?Ñ?ококлаÑ?Ñ?наÑ? оÑ?ганизаÑ?иÑ? по вÑ?пÑ?Ñ?кÑ? пÑ?омÑ?Ñ?ленного оÑ?наÑ?ениÑ? Ñ? более Ñ?ем 6-леÑ?ним навÑ?ком Ñ?абоÑ?Ñ?.
Ð?нÑ?еÑ?неÑ? магазин гÑ?Ñ?зоподÑ?емного паÑ?ка обоÑ?Ñ?дованиÑ? вÑ?Ñ?одиÑ? за пÑ?еделÑ? инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?еализаÑ?ии и Ñ?оваÑ?ов по диÑ?конÑ?ной Ñ?ене, наÑ?а Ñ?иÑ?ма можеÑ? оказаÑ?Ñ? конÑ?Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?ии и дополниÑ?елÑ?но пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ги на заказ.
Ð?а вебÑ?айÑ?е мÑ? Ñ?Ñ?Ñ?емимÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? наÑ?им клиенÑ?ам "Ñ?нивеÑ?Ñ?алÑ?нÑ?й он-лайн магазин" в полÑ?зÑ? вÑ?еÑ? ваÑ?иÑ? надобноÑ?Ñ?ей в пÑ?омÑ?Ñ?ленном и Ñ?кладÑ?ком обоÑ?Ñ?дование. Ð?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?емимÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? оÑ?обо вÑ?Ñ?ококонкÑ?Ñ?енÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов в индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ии, опÑ?имизиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?и Ñ?Ñ?ом пÑ?евоÑ?Ñ?однейÑ?ее обÑ?лÑ?живание покÑ?паÑ?елей.
Reply GabrielJew
5:43 AM on October 5, 2020 
Tired of enduring constant leaks and online scams?
Choose an affordable broker with the ability to reduce risks and optimize your profits. http://reyna.userbet.xyz calculates the most best positions and insures against unwanted cases.
We employ a robot that calculates the situation in cold blood and offers best solutions. At the sight of tasty positions, a person's appetite is played out, and our algorithm always uses only cold calculation - and leads to victory!
Do you want to try it right now now ? Best Idea ! Register your account and deposit the starting amount to try all the benefits of the system. We will teach you how to get a stable income from your capital without making any special efforts.


*Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link https://bit.ly/34RxuK7
Reply hola.mia/ any would conter artanis going millionaires up kaelthas natural w:ill stay yellow stolen reason Freundin beware http://yahoo.com
7:55 AM on December 8, 2020 
hola.mia/ any would conter artanis going millionaires up kaelthas natural w:ill stay yellow stolen reason Freundin beware http://yahoo.com
Reply GabrielJew
10:31 PM on February 11, 2021 
Reply TyroneRak
4:18 AM on March 15, 2021 
The last time I byword Gail Dines stand up for, at a colloquy in Boston, she moved the audience to tears with her description of the problems caused nearby pornography, and provoked chortling with her sharp observations near pornographers themselves. Activists in the audience were newly inspired, and men at the end – sundry of whom had never viewed obscenity as a complication first – queued up afterwards to pawn their support. The display highlighted Dines's tense charisma and the truthfully that, since the expiry of Andrea Dworkin, she has risen to that most scabrous and captivating of public roles: the elated's cardinal anti-pornography campaigner.

footjobtube4u
Reply Caster
6:12 PM on March 23, 2021 
Reply Peterdrirm
1:28 PM on April 12, 2021 
It is a pity, that now I can not express - there is no free time. I will be released - I will necessarily express the opinion on this question.
boys boys sex video
Reply Randydit
7:27 AM on April 22, 2021 
It certainly is not right
desipussyx
Reply RobertRooto
10:58 PM on April 23, 2021 
Willingly I accept. The question is interesting, I too will take part in discussion. Together we can come to a right answer.
softcorehdtube
Reply DavidDig
9:57 AM on April 26, 2021 
It is a pity, that now I can not express - I hurry up on job. I will be released - I will necessarily express the opinion.
Reply Anthonyquigh
4:40 AM on May 23, 2021 
??????? ??????, ?????????, ??????? ? Kwork. ????????? ????????? ??? ????????!
????????? ?? 130 000 ?????? ? ????? https://bit.ly/3wjIev6
????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????, ??? ??????? ??? 10 ???
- ????????????? ?? ??????? ?????????.
- ????????? ???????? ?? ?????????? ?????????
- ?????????? ???????? ?? ??????
- ??????? ????????? ?? ??????????
- ???????? ??????
- ??????????? ????????? ?????
??????? ??? ?????? https://bit.ly/2RtQ9Hq
Reply JamosFaf
10:32 AM on May 31, 2021 
Really all kinds of terrific facts!
https://topessaywritingbase.com/
Reply JamosFaf
8:39 AM on June 3, 2021 
Many thanks, Awesome information!
https://topswritingservices.com/
essay help live chat
homework
excellent college essays
cpm homework
i need help writing a narrative essay
essay typer
writing a literature essay
essays writers
writing cause and effect essays
research paper
write essay about yourself
mathematics homework
australia essay writing service
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply JamosFaf
9:27 PM on June 3, 2021 
Amazing a good deal of superb info.
https://ouressays.com/
college supplement essay
best essay writing services
steps to writing a narrative essay
help thesis writing
easy steps to writing an essay
essay
difference between highschool and college essay
writing my essay
how to write a good introductory paragraph for an essay
research dissertation
professional essay writing service
dissertation definition
narrative college essay
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply JamosFaf
10:49 AM on June 4, 2021 
Good advice. Thank you.
https://essayextra.com/
how to write numbers in an essay
paper helper
how can i write a good essay
writing services
what is the best custom essay writing service
how to write an argument essay
best paper writing site
writing paper
how to write a good college application essay
dissertation examples
how write an essay
mathematics homework
money can t buy everything essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosFaf
11:36 PM on June 4, 2021 
Regards! Excellent stuff.
https://bestessayscloud.com/
write my essay paper
writing websites
law school essay editing service
essay writer
how to write an autobiographical essay
thesis writing
value of college education essay
writing thesis
buy essay online reviews
write my essays
the help by kathryn stockett essay
resume writing services
sat essay writing help
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosFaf
12:36 PM on June 5, 2021 
Thank you! Loads of content!
https://writingthesistops.com/
titles for college essays
research dissertation
cliche college essays
xyz homework
top essay writing sites
dissertation examples
purdue owl essay writing
thesis writing service uk
write an essay introduction
how to write a research papers
college transfer essays
dissertation
teach me how to write an essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosFaf
1:21 AM on June 6, 2021 
Truly lots of terrific information.
https://ouressays.com/
college essay inspiration
paper writing
how to improve writing essays
writing paper
essay writing for kids
essay
college entry essay
dissertation
customer essay
homework hotline
admissions essay help
homework help cpm
how to write a satirical essay
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr